Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

P.A.Bachke AS er et selskap i konsernet Siv. Ing. Knut Bachke AS med hovedkontor i Oslo. De retningslinjer og vurderinger nevnt i det følgende gjelder for alle selskaper i konsernet.

Retningslinjer og rutiner
P.A. Bachke AS, som en ledende leverandør av verktøymaskiner til norsk industri, setter åpenhet og etterlevelse av Åpenhetsloven som et kjerneprinsipp i sitt daglige virke.

En sentral del av P.A. Bachke AS sitt arbeid med Åpenhetsloven innebærer å sikre at all relevant informasjon er tilgjengelig for interessenter. Dette inkluderer kunder, ansatte, aksjonærer, leverandører og samfunnet generelt. Selskapet har etablert, og arbeider kontinuerlig med å forbedre, interne prosedyrer for å samle, organisere og presentere relevant informasjon på en tilgjengelig måte.

I tråd med lovens krav har P.A. Bachke AS etablerte retningslinjer for regelmessig rapportering av økonomiske resultater til myndighetene, og eventuelle vesentlige transaksjoner. Selskapet søker å gi tydelig, nøyaktig og oppdatert informasjon for å sikre at interessenter har et klart bilde av selskapets virksomhet og ytelse.

Selskapets ledelse og ansatte kjenner til kravene i Åpenhetsloven. Dette inkluderer å sikre at selskapets dokumentasjon er i samsvar med loven, og å være oppmerksom på potensielle utfordringer knyttet til informasjonsdeling.

P.A. Bachke AS er oppmerksom på forholdene hos sine utenlandske leverandører og deres oppfølging av likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering. Vår oppfatning er at alle våre leverandører har et godt arbeidsmiljø og er opptatt av å følge allmenngyldige etiske og moralske prinsipper.

I tillegg til å oppfylle lovens krav, ser P.A. Bachke AS på åpenhet som en del av sitt ansvar som en samfunnsaktør. Selskapet søker aktivt å være en positiv kraft i samfunnet ved å praktisere transparente forretningsmetoder og bidra til utviklingen av et ansvarlig forretningsmiljø.

Samlet sett reflekterer P.A. Bachke AS sitt arbeid innenfor Åpenhetsloven selskapets forpliktelse til å skape et tillitsfullt forretningsmiljø og bidra positivt til samfunnet det opererer i. Gjennom konsekvent etterlevelse søker selskapet å styrke sitt omdømme og posisjon som en pålitelig aktør i markedet.

Opplysninger om aktsomhetsvurderinger og tiltak
Konsernet har gjennom sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket vesentlig forhold som tilsier at virksomheten i Norge er berørt i negativ grad.

Alle selskaper i konsernet følger følgende retningslinjer, og det forventes at alle forretningspartnere følger gjør det samme:

Menneskerettigheter
Våre forretningspartnere støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet til våre forretningspartnere – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Våre forretningspartnere har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler.

Seksuell trakassering
Våre arbeidspartnere tolererer ikke seksuell trakassering på arbeidsplassen. Seksuell trakassering refererer til atferd av seksuell art som krenker en ansatt eller søker. Dette kan omfatte uønsket fysisk berøring og kontakt, uønskede tilnærminger, nedsettende spøking om kjønnet en person tilhører, kommentarer om utseende, uønskede blikk og pornografiske bilder. Det er den som utsettes for trakassering som avgjør om atferden er uønsket eller ikke.

Arbeidsforhold
Våre forretningspartnere tolererer ikke tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel. Våre forretningspartnere tolererer ikke barnearbeid slik defineres i ILO-konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning